Покана за общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Туристическо дружество Боерица” с адрес гр. София, район Витоша, с. Владая, ул. “Войнишко въстание” №61 п.к. 1641, ЕИК: 176065181 на основание чл. 26 ал. 1 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на 18.02.2017 г. (събота) от 11:00 часа в ресторант „Океан”  на адрес с. Владая, ул. „Любомир Миланов” № 8  (на стария площад на селото) при следния дневен ред:

 1. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2016 г.;
 2. Представяне на отчет на дейността на дружеството за 2016 г.;
 3. Представяне на отчет на дейността на управителния съвет за 2016 г.;
 4. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2017 г;
 5. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2017 г.;
 6. Представяне на настоящата ситуация с хижа „Боерица” и обсъждане на бъдещи действия от страна на дружеството по отношение на хижата;
 7. Избор на делегати за ОС на БТС;
 8. Разни;

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете след запитване на официалния email: td_boerica@abv.bg

Поканват се всички членове да вземат участие.

При липса на кворум  на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12:00  часа.

Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

17.01.2017 г.                                                          Председател на УС:  Християн Андреев
София

About Християн

Председател на Туристическо дружество "Боерица"
This entry was posted in СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Покана за общо събрание

 1. Pingback: Много сме … готини :-) | Боерица | Boerica

 2. Pingback: essayforme

 3. Pingback: writeaessay

Leave a Reply