Покана за общо събрание

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение „Туристическо дружество Боерица” с адрес гр. София, район Витоша, с. Владая, ул. “Войнишко въстание” №61 п.к. 1641, ЕИК: 176065181 на основание чл. 26 ал. 1 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на 18.01.2018 г. (четвъртък) от 17:30 часа в ресторант “Beer Garden” на адрес гр. София,  ж.к. Дружба 2, ул. „Обиколна“ № 32 до бл. 404 при следния дневен ред:

 1. Промени в Устава;
 2. Промени в състава на Управителния съвет;
 3. Учредяване на клуб към сдружението;
 4. Промяна в размера на членския внос;
 5. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2017 г.;
 6. Представяне на отчет на дейността на дружеството за 2017 г.;
 7. Представяне на отчет на дейността на управителния съвет за 2017 г.;
 8. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2018 г;
 9. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2018 г.;
 10. Представяне на настоящата ситуация с хижа „Боерица” и обсъждане на бъдещи действия от страна на дружеството по отношение на хижата;
 11. Избор на делегати за ОС на БТС;
 12. Разни;

     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете след запитване на официалния email: td_boerica@abv.bg

     Поканват се всички членове да вземат участие.

     При липса на кворум  на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:30  часа.

     Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

17.12.2017 г.                          Председател на УС:    Християн Андреев
София

About Християн

Председател на Туристическо дружество "Боерица"
This entry was posted in СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Покана за общо събрание

 1. Pingback: Като за Общо събрание | Боерица | Boeritsa

Leave a Reply