Цели и дейност

Както може да видите от Home страницата, дейността на дружеството е доста разнообразна.

Обичаме да се занимаваме с какво ли не, което е свързано планината и активния отдих сред природата. Обичаме да се каляме, да ни е студено, да ни е мокро, все обичайни неща за повечето планинари. Освен това, някои от нас харесват да поставят под въпрос телесните и ментални си възможности, участвайки в тежки преходи, маратони и други подобни.
Други пък предпочитат по-спокойната страна на туризма и не се трепат като ненормални в лоши условия или по тежки маршрути.

В крайна сметка за всекиго по нещо, а по-конкретно това са основните направления в които активно се развиваме от няколко години:

Главно се уговаряме в нашата Фейсбук група.

Извадка от нашия устав за целите и задачите на ТД Боерица:

ІІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

Чл.3

/1/ Основната цел на дружеството е да съхранява, обогатява и развива традициите на българското туристическо дружество.  Дружеството работи за постигане на целите и задачите на БТС.

/2/ Да  осигури възможност на младите хора да общуват с природата и помежду си за подобряване на физическата и психическата им устойчивост.

/3/ Да изгражда навици за природосъобразно и екологично общуване с планината и намаляване на консуматорското напрежение.

/4/ Да развива потенциала на планината Витоша като дестинация за многодневен туризъм и дълги маршрути във всички нейни части, като спазва принципите на устойчивото развитие и екологичното поведение.

Чл.4 Задачите на дружеството за осъществяване на целите по член 3 са:

/1/ Да представлява своите членове и защитава техните интереси пред държавата, обществените организации и юридическите и физическите лица.

/2/ Да работи за осигуряване на база за пребиваване в планината за постигане на целите на дружеството и по специално цел 4. Стопанисва базата си по природосъобразен начин съобразно съвременните изисквания.

/3/ Да популяризира, насърчава и развива различните видове форми на планинска практика, пешеходни ски, коло и воден туризъм, спелеология, ориентиране и алпинизъм.

/4/ Да изготвя, съгласува и администрира изпълнението на вътрешния и международен календарен план на туристическите и спортни прояви на дружеството.

/5/ Да си сътрудничи с общината, образователните и държавните институции, училищните настоятелства за активна работа с деца и ученици.

/6/ Чрез инициативите си на училищно ниво да спомага за намаляване на напрежението в училище и превръщането му в приятна среда за общуване между учители и ученици.

/7/ Да изгражда партньорства с организации със сроден предмет на дейност. Да изготвя и участва в изпълнението на проекти.

/8/ Да изучава, съхранява и популяризира историята и забележителностите на планината Витоша и на българските планини изобщо.

/9/ Да си сътрудничи с ръководството на Парк Витоша при поддържането и възстановяването на парка, като предлага инициативи и участва с доброволен труд. Да подава сигнали за закононарушения в парка.

Чл.5. За осъществяване на целите по член 3 дружеството използва следните средства:

/1/. Методическо и организационно подпомага членовете си, своите клубове и секции.

/2/ Осигурява и актуализира информация за карти на планинините, обектите и забележителностите в тях, като си сътрудничи с издатели на карти и пътеводители (за осигуряване на GPS устройства).

/3/ Сътрудничи си с доставчици на екипировка за осигуряване на безопасното и комфортно пребиваване в планината.

/4/ Поощрява изкуствата, свързани с планината.

/5/ Сътрудничи си с ПСС за осигуряване на безопасност в планината и провежда курсове по безопасност за своите членове.

/6/ Извършва маркирането и обезопасяването на туристическите маршрути в района и се грижи за поддържането им.

/7/Строи, поддържа и стопанисва базата, туристическата маркировка, съоръженията, кътовете за отдих и др.

/8/Дружеството осъществява стопанска дейност чрез разработка, отпечатване и разпространяване на рекламни материали и издания, свързани с дейността, организиране на курсове за тренировъчна и спортно – състезателна дейност, администриране и стопанисване на спортни обекти и съоръжения, извършване на спортни услуги и реклама.

/9/ Приходите от дейностите по ал.8 се използват за постигане целите на Дружеството. 

ІІІ. ЧЛЕНОВЕ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6

/1/ Членове на дружеството могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на дружеството.

/2/ Приемането на членове става въз основа на мотивационно писмо и молба с волезаявление за приемане на Устава, като новоприетите членове имат право да гласуват на следващото общо събрание

/3/ членството се удостоверява с членска карта и марка от БТС и платен членски внос за съответната година.

/4/ членовете на дружеството се вписват в книга на членовете.